Finansai

Kaip įsteigti UAB?

//efoto.lt
Penki žingsniai, kaip įkurti uždarą akcinę bendrovę (+ steigimo dokumentai)

Praeitą savaitę aprašiau kaip įsteigti mažąją bendriją ir susilaukiau nemažai padėkų elektroniniu paštu. Tačiau taip pat gauta nemažai prašymų tokiu pačiu stiliumi, t.y. konkrečiais žingsniais, aprašyti kaip uždarosios akcinės bendrovės (UAB) įsteigimą. Be UAB steigimo proceso, pateiksiu ir būtinus dokumentus.

Reikia pastebėti, jog poreikis pasirinkti UAB, o ne MB, paprastai kyla dėl galimo būsimų partnerių nepasitikėjimo, t.y. įmonėms, neturinčioms žinių apie mažosios bendrijos pradinį kapitalą, gali būti sudėtinga įvertinti įmonės finansines galimybes bei patikimumą. Tad, UAB lieka populiariausia veiklos forma.

[quote]Kas yra uždaroji akcinė bendrovė?
Tai yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurios kapitalas yra suskirstytas į dalis, vadinamas akcijomis.[/quote]

Žingsnis nr. 1: bazinės informacijos turėjimas

Priminsiu jums pagrindinę informaciją apie UAB veiklos formą. Įmonės steigėjais (akcininkais) gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Nors akcininkų skaičius yra ribojamas, viso gali būti iki 250 akcininkų.

Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 tūkst. litų. Daugeliui pradedančiųjų verslininkų tai tampa kliūtimi. Kita vertus, kaip jau minėjau teksto įžangoje, aukštas įstatinis kapitalas suteikia patikimumą rinkoje, parodo, jog rimtai žiūrite į savo veiklą.

Žingsnis nr. 2: steigimo sutarties (akto) sudarymas

Kai UAB steigia vienas asmuo, sudaromas bendrovės steigimo aktas, kai du ar daugiau – steigimo sutartis. Pastarajame dokumente pateikiama papildoma informacija apie steigiamojo susirinkimo sušaukimo terminus bei tvarką. Žemiau pateikiame steigimo sutarties punktus, nors daugelis jų taikomi ir sudarant steigimo aktą:

[quote]Sutarties (akto) dokumentai:
Steigimo akto forma (.doc)
Steigimo sutarties forma (.doc)
[/quote]
 1. Steigėjai (informacija apie fizinius ir juridinį asmenis);
 2. Steigiamos bendrovės pavadinimas ir buveinė;
 3. Steigiamos bendrovės atstovai, jų teisės ir pareigos;
 4. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis;
 5. Akcijos nominalioji vertė, emisijos kaina;
 6. Akcijų skaičius pagal klases, jų suteikiamos teisės;
 7. Kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius;
 8. Kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai;
 9. Kiekvieno steigėjo nepiniginis įnašas;
 10. Steigiamojo susirinkimo sušaukimo terminai;
 11. Steigiamos bendrovės dokumentų pateikimo tvarka;
 12. Steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą;
 13. Sandorių steigiamos bendrovės vardu sudarymo ir tvirtinimo tvarka;
 14. Pradinių įnašų grąžinimo tvarka, jei bendrovė nebus įregistruota;
 15. Steigimo sutarties sudarymo data.

Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys. Žinoma, jog šioje sutartyje gali būti įtrauktos ir kitos nuostatos, kurios gali pasirodyti reikšmingos.

Žingsnis nr. 3: įstatų sudarymas ir pasirašymas

Bendrovės įstatai yra teisinis dokumentas, kuriuo akcininkai įtvirtina bendruosius bendrovės veiklai keliamus reikalavimus ir kurio nuostatomis savo veikloje vadovaujasi bendrovės valdymo organai – valdyba ir bendrovės vadovas. Teisinę galią šis dokumentas įgyja tada, kai jie įregistruojami Juridinių asmenų registre. Įstatai yra vienas iš privalomų bendrovės steigimo dokumentų, be kurio veikla yra neįmanoma. Juose turi būti nurodytas:

[quote]Bendrovės įstatų dokumentai:
Įstatai, kai nėra valdybos (.doc)
Įstatai, kai sudaryta valdyba ir stebėtojų taryba (.doc)
[/quote]
 1. Bendrovės pavadinimas;
 2. Bendrovės teisinė forma;
 3. Bendrovės veiklos tikslai, nurodant veikos objektą;
 4. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis;
 5. Akcijų skaičius, jų skaičius pagal klases, nominalioji vertė;
 6. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka;
 7. Kiti bendrovės organai, jų kompetencija;
 8. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka;
 9. Šaltinis, kuriame skelbiami vieši pranešimai;
 10. Bendrovės dokumentų pateikimo akcininkams tvarka;
 11. Sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių priėmimo tvarka;
 12. Bendrovės įstatų keitimo tvarka;
 13. Bendrovės veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas;
 14. Įstatų pasirašymo data.

Daugiausia klausimų sukelia devintasis punktas, t.y. šaltinis, kuriame skelbiami vieši pranešimai. Jie gali būti skelbiami viešai internete (JAR leidžiamame elektroniniame leidinyje) arba LR dienraštyje. Jei nurodomas konkretus šaltinis, tai suteikia patikimumą akcininkams, finansuotojams ir kitoms interesų grupėms.

Žingsnis nr. 4: steigiamojo susirinkimo sušaukimas

Jeigu šaukiamas steigiamasis susirinkimas, kiekvienas steigėjas jame turi tiek balsų, kiek jam suteikia jo pasirašytos akcijos. Vis dėlto, UAB steigiamasis susirinkimas gali būti ir nešaukiamas, jeigu taip nurodoma steigimo sutartyje (akte), kuriame yra nurodyti visuotinio akcininkų susirinkimo organo nariai.

Taigi, pagrindinis steigiamojo susirinkimo tikslas yra išrinkti visuotinio akcininko susirinkimo renkamų valdymo organų narius. Jeigu to nepavyksta padaryti, šaukiamas pakartotinis steigiamasis susirinkimas. Steigiamojo susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie steigiamojo susirinkimo protokolo turi būti pridedamas susirinkime dalyvavusių steigėjų registravimo sąrašas, jų įgaliojimai bei kiti dokumentai.

Žingsnis nr. 5: dokumentų pateikimas Juridinių asmenų registrui

Galiausiai, kai surašyti ir pasirašyti steigimo sutartis (aktas) bei uždarosios akcinės bendrovės įstatai, šie bei kiti dokumentai turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui. Jeigu registruojama ne elektroniniu būdu, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį reikalavimams ir faktą, kad UAB galima registruoti.

[source]Šis straipsnis yra verslo edukacijos portalo „Verslas.in“ nuosavybė, tad kopijuoti ar kitaip panaudoti straipsnyje esančią medžiagą – griežtai draudžiama.[/source]

Apie autorių

Daiva Bosienė