Įmonės registravimas Prieš pradedant Teisinės paslaugos

Viešoji įstaiga – kas tai?

Viešosios įstaigos apibrėžimas, bruožai, privalumai ir trūkumai

Viešosios įstaigos yra dažnai painiojamos su biudžetinėmis įstaigomis, tačiau pastarosios yra valstybės arba savivaldybės institucija, steigiama įstatymų numatyta tvarka, visiškai arba iš dalies išlaikoma iš biudžeto. Viešąsias įstaigas gali steigti valstybė ar savivaldybė bei fiziniai ir juridiniai asmenys.

Skirtumas tas, jog šios įstaigos nėra išlaikomos iš valstybės ar savivaldybės biudžetų. Lietuvos viešosiose įstaigose valstybė ir savivaldybės gali dalyvauti lygiais pagrindais, kaip ir kiti šių santykių dalyviai. Viešųjų įstaigų steigimą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą reglamentuoja Viešųjų įstaigų įstatymas.

Viešosios įstaigos apibrėžimas ir bruožai

Viešoji įstaiga – tai pagal įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Esminiai viešųjų įstaigų bruožai yra tokie:

  • Ribota civilinė atsakomybė. VšĮ dalininkų atsakomybė pagal jos prievoles yra ribota, tai reiškia, kad jie atsako tik įneštu turtu.
  • Pelno nesiekimas. Tokios įstaigos pelnas privalo būti naudojamas tik įstaigos numatytiems tikslams ir negali būti skirstomas steigėjams.
  • Viešųjų interesų tenkinimas. Privatusis juridinis asmuo siekia naudos savo akcininkams. Viešoji įstaiga, priešingai, siekia visuomenei naudingų interesų. Todėl jas dažniau steigia savivaldybės.

Viešosios įstaigos steigimas

Viešoji įstaiga steigiama sudarant steigimo sutartį, o jei steigia vienas asmuo, pasirašant steigimo aktą. Kitas svarbus dokumentas, kuriuo įstaiga vadovaujasi savo veikloje, yra įstatai. Viešosios įstaigos įstatus iki steigiamojo susirinkimo turi pasirašyti visi steigėjai. Taip pat reikėtų pasirūpinti įstaigos pavadinimu ir rezervuoti jį Registrų centre.

Viešosios įstaigos lėšos, veikla ir apmokestinimas

Kokie yra viešosios įstaigos lėšų šaltiniai? VšĮ finansavimą sudaro:

  • Dalininkų įnašai. Jų dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.
  • Dotacijos. Neatlyginamai gavus turtą VšĮ tikslams įgyvendinti, arba lėšos, skirtos tokio turto įsigijimui.
  • Tiksliniai įnašai. Jie skirti griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti, dažniausiai – programai vykdyti.
  • Kitas finansavimas. Pavyzdžiui, VšĮ turi galimybę pritraukti savo veiklos vykdymui 2% mokėtino GPM.
  • Pajamos iš komercinės veiklos. Savo įstatuose VšĮ apibrėžia tikslus ir nurodo baigtinį veiklų sąrašą.

Viešosios įstaigos gautas pelnas gali būti naudojamas tik jos įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti. VšĮ pelnas negali būti skiriamas dalininkams, viešosios įstaigos organų nariams, darbuotojų premijoms.

[quote]Viešoji įstaiga – tai pagal įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.[/quote]

Įstatymas neišskiria VšĮ iš kitų juridinių asmenų ir nustato prievolę mokėti pelno mokestį, uždirbus pajamų iš komercinės veiklos. Tačiau, jei uždirbtos pajamos yra skiriamos tenkinančiai viešuosius interesus veiklai finansuoti, tada tokios pajamos nėra apmokestinamos.

Norint įgyti paramos gavėjo statusą pelno nesiekianti organizacija privalo kreiptis į Registrų centrą, pateikdama prašymą suteikti paramos gavėjo statusą ir dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas įnašas.

Viešosios įstaigos privalumai ir trūkumai

Apibendrinant visą šiame straipsnyje pateiktą informaciją, galime išskirti tokius pagrindinius viešosios įstaigos (VšĮ) privalumus ir trūkumus:

Žymos

Apie autorių

Justas Vaitkevičius