Vadyba

Rinkos strategijos poveikis pelnui

metodas buvo išplėtotas per praėjusio amžiaus septintąjį ir aštuntąjį dešimtmečius kompanijos “General Electric“ pastangomis. Iš pradžių PIMS metodas buvo taikomas vertinant ir plečiant įvairias verslo rūšis diversifikuotame portfelyje, kurį “General Electric“ tuo metu jau buvo suformavusi.

Su apytikriai 35 parametrais galima paaiškinti 67 procentus verslo vieneto rezultatų, tačiau penki iš šių parametrų yra tiesiogiai susiję su puse šių 67 procentų rezultatu. Šie penki kintamieji yra:

 • Kapitalo imlumas. Kompanijoje su dideliu sukauptu kapitalu pastoviosios išlaidos yra didelės. Kompanijos su didelėmis pastoviosiomis išlaidomis labiausiai patiria konkurenciją. Tokioje veiklos srityje ryškėja polinkis dirbti su didelėmis apimtimis, o tai reiškia kainas su maža pelno marža ir tuo pačiu mažesnį pelningumą.
 • Santykinė kokybė. Kokybės santykinis įvertinimas pagal konkurentų kokybę yra labai svarbus visose veiklos srityse ir kartu su kaina lemia, kokį tiekėja rinksis klientas.
 • Produktyvumas. Pagal PIMS metodo koncepciją produktyvumas išreišia pridėtinės vertės dydį vienam darbuotojui. Kuo didesnė yra kapitalo dalis, tenkanti vienam darbuotojui, tuo didesni reikalavimai keliami pridėtinės vertės vienam darbuotojui dydžiui.
 • Kapitalo išnaudojimo norma. Kapitalo išnaudojimo norma yra išreiškiama kaip realiai pagamintos produkcijos santykis su didžiausia galima produkcijos apimtimi. Apskaičiuojant šį parametrą, yra atsižvelgiama į įprastą kompanijoje naudojamą pamaininį darbą ir siaurąsias gamybos vietas, kurias pašalinti būtų lengviausia investuojant.
 • Santykinė rinkos dalis. Tai reiškia, kad kompanijos užimama rinkos dalis yra nagrinėjama atsižvelgiant į trijų jos didžiausių konkurentų užimamą rinkos dalį.
[term_blocks]

PIMS metodas siekia atsakyti į šiuos klausimus:

 • Kokiais veiksniais galima paaiškinti įvairiose verslo šakose esančius skirtumus tarp investicijų grąžos ir pinigų srautų?
 • Kokia pelningumo norma gali būti taikoma verslo vienetui konkrečioje strateginėje pozicijoje, nepriklausomai nuo veiklos sektoriaus?
 • Kokie yra galimi pelningumo pokyčiai, priklausomai nuo strateginės pozicijos?
 • Kokių strateginių veiksmų galima imtis, siekiant padaryti įtaką investicijų grąžai ir pinigų srautui?

Toliau išvardysime PIMS modelio diagnostines sritis, kurios gali didinti arba mažinti pelningumą:

Rinkos augimas

 • Produktyvumas yra svarbiausias veiksnys greitai augančiose rinkose.
 • Greitas naujų produktų įvedimas į sparčiai augančias rinkas kenkia pelningumui.
 • Kokybė yra labai svarbus veiksnys lėtai augančiose rinkose.
[quote align=“right“]Mes galvojame – ir daug kas pritaria mūsų požiūriui – kad PIMS metodas yra naudingas ir efektyvus strateginės analizės instrumentas, tačiau jis neatsižvelgia į kūrybiškumo ir sintezės svarbą, formuojant strateginius planus.[/quote]

Produktų gyvavimo ciklas

 • Siauras produktų asortimentas jaunoje rinkoje nėra pelningas.
 • Maža rinkos dalis jaunoje rinkoje nėra pelninga.
 • Žema kokybė jaunoje rinkoje nėra pelninga.

Rinkos pozicija

 • Didelė santykinė rinkos dalis užtikrina aukštą pelningumo lygį.
 • Svarbiausia turėti didelę santykinę rinkos dalį sektoriuose su atvirkštine (vertikalia) integracija, t.y. kai yra integruojamos ankstesnės technologinio proceso grandys (kompanija įsigyja firmas, tiekiančias jai žaliavas ar komplektuojančias detales galutinei produkcijai).
 • Didelė gamybos sąnaudų dalis pardavimų apimtyje mažina pelningumą nepriklausomai nuo rinkos pozicijos.
 • Aukšti organizacijos lygiai (profesinės sąjungos) riboja didelės rinkos dalies teikiamus pranašumus.
 • Patentai nepadeda kompanijoms, užimančioms dideles rinkos dalis.
 • Didelės investicijos į tyrimus ir projektavimą (R&D) kenkia kompanijoms, užimančioms mažą rinkos dalį.
 • Kai kompanija parduoda individualizuotus produktus, maža rinkos dalis nėra tokia nepelninga.
 • Išnaudoti visus gamybos pajėgumus yra svarbiausia įmonėms, užimančioms mažą rinkos dalį.
 • Kai užimamos rinkos dalys yra mažos, intensyvi rinkodaros veikla neprisideda prie pelningumo didėjimo.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in