Įmonės valdymas

Trys strategijos lygmenys

verslas.in
Korporacijos, verslo vieneto ir atskiros funkcijos strategijos

Priklausomai nuo verslo dydžio, galima išskirti tris strategijos lygmenis: korporacijos, verslo vieneto bei funkcinio lygio strategijas (žr. iliustraciją). Aptarkime kiekvieną iš jų.

Korporacijos lygio strategija

Korporacijos lygio strategiją suformuoja aukščiausia lygio vadovai daugiau nei vieno verslo vienetų interesams ir veiklai prižiūrėti. Aukščiausio lygio vadovams 3M bendrovėje nepaprastai sėkmingai pavyko sujungti daug smulkių, skirtingų verslų, besinaudojančių bendromis organizacijos stipriomis pusėmis.

[quote]Svarbiausi klausimai korporaciniame lygyje:
– Kokio pobūdžio verslo veiklų turėtų imtis organizacija?
– Kokie kiekvieno verslo tikslai ir ateities norai?
– Kaip reikėtų paskirstyti išteklius šiems tikslams pasiekti?[/quote]

Tarkim, 3M medicinos produktų verslo vienete, viename iš trijų mokslo apie gyvybę vienetų, yra šeši skirtingi vienetai. Sujungti tokio didelio verslo vienetų skaičiaus veiklą su bendrovės apimties krypties jausmu – štai ką privalo padaryti korporacijos lygio strategai.

Verslo vieneto strategija

Verslo vieneto strategija susijusi su atskiro verslo interesų ir veiklos valdymu. Ja mėginama nustatyti, kokio požiūrio reikėtų laikytis šiai veiklai savo rinkos atžvilgiu, kaip jis turi veikti, atsižvelgiant į išteklius ir rinką.

Daugeliui Lietuvos ir pasaulio įmonių grupių būdingi platūs interesai skirtingose verslo srityse, todėl aukščiausio lygio vadovams sunku organizuoti tokių organizacijų sudėtingą ir įvairią veiklą. Vienas šios problemos sprendimo būdų – sukurti strateginius verslo vienetus (SVV), kai kiekvienas iš jų sugrupuoja visą atskiro gaminio ar paslaugos gamybos veiklą ir vertina ją kaip atskirą verslo vienetą.

[quote]Svarbiausi klausimai verslo vieneto lygyje:
– Kaip verslas konkuruos savo rinkoje?
– Kokius klientus jis siekia aptarnauti?
– Kaip bus paskirstyti ištekliai verslo viduje?[/quote]

Korporacijos lygiu tada nustatomos bendros veiklos gairės, o SVV sukuria savo verslo vieneto lygio strategiją. Korporacijos lygiu yra peržiūrimi SVV planai ir, jei reikia, tariamasi dėl pakeitimų.

Kaip puikų korporacijos su daugeliu SVV pavyzdžių galime įvardyti reklamos agentūrą „Chiat/Day“. Jos aukščiausio lygio vadovai suformavo SVV, prižiūrinčius stambius ilgalaikius klientus ar daugybę mažesnių. Idėja remiasi tikimybe, jog kūrybiškiausi agentūros žmonės išliks, jei jiems bus leista vadovauti savai „agentūrai agentūroje“.

Klientams taip pat naudingiau, kai jie gali lengviau prieiti prie reklamos kūrėjo, turinčio įgaliojimus priimti sprendimus, taip pat palaikyti su juo ilgalaikius ryšius, net jei tas asmuo bus paaukštintas. Kaip rodo šis pavyzdys, SVV gali būti vertinga priemonė, formuojant glaudesnius verslo santykius.

Funkcinio lygio strategija

Funkcinio lygio strategija sudaro vadovams rėmą atliekant tokias valdymo funkcijas kaip, tarkim, rinkodara ar gamyba, siekiant įgyvendinti verslo vieneto ir korporacijos strategijas. Taigi, funkcinio lygio strategijos užbaigia strategijų hierarchiją.

[source]Šaltinis: James A. F. Stoner, R. Edward Freeman bei Daniel R. Gilbert knyga „Vadyba“ (2001 m., leidykla „Poligrafija ir informatika“).[/source]

Apie autorių

James Stoner