Buhalterija ir apskaita

Sutartis, jų rūšys ir sąlygos

Kas yra sutartis, kokios jos rūšys bei standartinės sąlygos?

Pagal civilinį kodeksą, sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.

Būtina priminti, jog šalys turi teisę laisvai sudaryti ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas. Sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato privalomosios teisės normos. Kitaip tariant, tam tikros sąlygos sutarties šalims yra privalomos.

[post_blocks]

Sutarčių rūšys

Įstatymas numato, kad sutartys gali būti:

  • Vienašalės, t.y. kai sutarčiai sudaryti pakanka vienos šalies valios;
  • Dvišalės, t.y. kai sutarčiai sudaryti būtina dviejų šalių suderinta valia;
  • Daugiašalės, t.y. kai sutarčiai sudaryt būtina trijų ar daugiau šalių suderinta valia.

Taip pat sutartis galima skirstyti pagal naudą šalims:

  • Atlygtinės, t.y. kai abi sutartį sudariusios šalys gauna tam tikrą naudą;
  • Neatlygintinės, t.y. kai iš sutarties naudą gauna tik viena šalis.

Dar sutartys skirstomos pagal jos įsigaliojimo laiką:

  • Realinės, t.y. kai sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai šalys jos pagrindu pradeda vykdyti savo įsipareigojimus;
  • Konsensualinės, t.y. kai sutartis laikoma sudaryta nuo jos pasirašymo momento.

Atsižvelgiant į gaunamos naudos apibrėžtumą sutartys skirstomos į:

  • Rrizikos sutartis, t.y. kai jose konkrečiai nenustatytas naudos gavimas ar šalių pareigos dydis arba tai priklauso nuo tam tikrų įvykių;
  • Ekvivalentines sutartis, t.y. kai jose sudarymo metu konkrečiai nurodoma gaunama nauda ir jos dydis ar šalių pareigų dydis.

Galiausiai, kodeksas nurodo dar vieną sutarčių rūšį – viešąją sutartį, t.y. kai juridinis asmuo (verslininkas), teikiantis paslaugas ar parduodantis prekes visiems, kas tik kreipiasi. Tokiomis sutartimis paremtos transporto, ryšių, elektros, šilumos, dujų ir kitas paslaugas teikiančios sritys. Šiose sutartyse turi būti nurodytos vienodos kainos tos pačios kategorijos vartotojams, išskyrus atskirų kategorijų vartotojus, kuriems taikomos lengvatinės sąlygos.

[quote author=“pagal Civilinį Kodeksą“]Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.[/quote]

Standartinės sutarčių sąlygos

Standartinėmis laikomos sąlygos, kurias bendrai naudoti ne vieną kartą iš anksto parengia viena šalis, nederindama jų su kita šalimi, ir kurios be derybų su kita šalimi taikomos sudaromose sutartyse. Sutarties standartinės sąlygos privalomas kitai šaliai tik tuo atveju, jeigu jai buvo sudarytos tinkamos sąlygos su jomis susipažinti.

Jeigu abi šalys sudaro sutartį apsikeisdamos standartinėmis sutarties sąlygomis, tai sutartis laikoma sudaryta pagal iš esmės sutampančias standartines sutarties sąlygas, išskyrus atvejus, kai viena šalis iš anksto aiškiai nurodo, jog ji nesutinka su kitos šalies pasiūlytomis standartinėmis sąlygomis, arba apie nesutikimą praneša tas salygas gavusi.

Negalioja netikėtos (arba siurprizinės) sutarčių standartinės sąlygos, t.y. tokios, kurių kita šalis negalėjo tikėtis būsiant sutartyje. Netikėtomis nelaikomos sutarties sąlygos, su kuriomis šalis aiškiai sutiko, kai jos buvo tinkamai pateiktos. Sprendžiant, ar sąlyga yra netikėta ar ne, reikia atsižvelgti į jos turinį, formuluotę bei išraiškos būdą.

[source]Šis straipsnis yra verslo edukacijos portalo „Verslas.in“ nuosavybė, tad kopijuoti ar kitaip panaudoti straipsnyje esančią medžiagą – griežtai draudžiama.[/source]