Personalo valdymas

Komandinis darbas

Samprata, raidos etapai, specifika, tipai, jos įtaka darbo rezultatams ir apibendrinimas

Tačiau į komandą nebūtinai turite įtraukti aštuonis žmones. Vienas komandos narys kuo puikiausiai gali atlikti kelis jam tinkančius vaidmenis. Žinoma, tokiu atveju reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ar to paties vaidmens nesiėmė du komandos nariai. Jei taip nutiko, komandos vadovas turėtų įsikišti ir perskirstyti vaidmenis.

Tai itin svarbus veiksnys, nes organizacijos kaitą labiausiai lemia komandos narių tarpusavio draugiškumas. Spręsdami problemas nebijokite eksperimentuoti, su visais komandos nariais, net ir tais, kurie trikdo komandos veiklą, elkitės pagarbiai, stenkitės, kad visi galėtų pasimokyti iš problemų sprendimų.

Komandos raidos etapai

Formavimasis. Komandos nariai renka informaciją, užsibrėžia tikslus ir uždavinius, numato jų įgyvendinimo būdus, nustato priimtinas bendradarbiavimo taisykles, mokosi apibūdinti problemas. Jie bando atrasti savo vietą, stebi galimus lyderius ir vienas kitą.

Audra arba sumaištis. Nariai aiškinasi savo lūkesčius, dalykus, kurie juos erzina. Stebima jėgų kova, argumentacija, gynybinė elgsenos taktika. Didėja konkurencija tarp narių. Daugėja nusiskundimų dėl nemalonios atmosferos, nariai vis dažniau netenka kantrybės. Gali būti iškelti nerealūs komandos tikslai, įmanomas efektyvumo sumažėjimas.

Normalizavimasis. Nariai suformuluoja naujas tarpusavio bendravimo taisykles ir pradeda taikyti sisteminius problemos sprendimo metodus. Komandos nariai vis labiau įsiklauso į kitų nuomonę, spręsdami uždavinius ir priiminėdami sprendimus dažniau ieško kompromisų. Jie priima ir vertina vienas kito pranašumus ir trūkumus, sustiprėja jų ryšiai.

Veikla arba darbo atlikimas. Siekdami bendrų tikslų komandos nariai konstruktyviai bendradarbiauja. Jie veikia vis savarankiškiau, pradeda pasitikėti vienas kitu. Komandos nariai kartu džiaugiasi sėkme, o iškylantys konfliktai sprendžiami nusistovėjusiomis taisyklėmis.

Darbo pabaiga arba brandos etapas. Atviras bendravimas jau tampa norma. Visa komanda kaupia informaciją, kuri bendrai nagrinėjama siekiant išspręsti vieną ar kitą problemą. Gerai suderinti veiksmai padeda pasiekti teigiamų rezultatų. Nariai vis daugiau dėmesio skiria detalėms.

Komandų raidos specifika

Kiekvienai organizacijai, kurioje propaguojamas komandinis darbas, teko susidurti su tam tikromis komandos raidos problemomis. Norėdami jų išvengti atkreipkite dėmesį į kelis veiksnius. Visų pirma į tikslus. Komanda ir atskiri jos nariai turi žinoti, dėl ko jie dirba, t. y. jiems turi būti aiškiai žinomi ne tik galutiniai, bet ir tarpiniai tikslai.

Kartu su komandos nariais ne tik iškelkite tikslus, bet ir nustatykite sėkmės kriterijus. Būtina siekti, kad tikslai būtų labai aiškiai apibrėžti ir atitiktų darbuotojų sugebėjimus bei galimybes. Sukurkite darbo planą. Neužmirškite komandos narių supažindinti su visos organizacijos tikslais, nes kiekvienas darbuotojas turi jaustis organizacijos dalimi.

Veikdami grupėje žmonės jaučia socialinę priklausomybę, jie būna susieti tam tikrais įsipareigojimais, ryšiais, pradeda pasitikėti vienas kitu. Skatinkite komandos narius bendrauti, įsiklausyti ir matyti, kas vyksta aplink. Kaip jau minėta, komandos narių draugiškumas yra viena iš pagrindinių sėkmingo komandinio darbo sąlygų.

[quote]Kiekvienai organizacijai, kurioje propaguojamas komandinis darbas, teko susidurti su tam tikromis komandos raidos problemomis. Norėdami jų išvengti atkreipkite dėmesį į kelis veiksnius. Visų pirma į tikslus. Komanda ir atskiri jos nariai turi žinoti, dėl ko jie dirba, t. y. jiems turi būti aiškiai žinomi ne tik galutiniai, bet ir tarpiniai tikslai.[/quote]

Susitelkusioms, gerai dirbančioms ir suvokiančioms darbo tikslus komandoms tikslinga vadovauti demokratiškai arba liberaliai. Jei pastebėjote, kad santykiai komandoje pašlijo, nedelsdami imkitės priemonių. Nevenkite neformalaus bendravimo – bendros kavos pertraukėles, išvykos padės išvengti nereikalingo streso.

Kad galėtumėte konstruktyviai bendrauti, sukurkite ir tobulinkite elgesio ir bendravimo normų sistemą. Paprastai ši sistema kuriama formuojant grupę. Laikui bėgant grupės nariai nustato tam tikras bendras normas, kurių reikia laikytis. Kai kurios iš tų normų būdingos visai organizacijai (pavyzdžiui, laiku ateiti į darbą), kitos svarbios tik tam tikrai grupei arba susijusios su jos specifiniais tikslais.

Laikykitės nusistovėjusių normų, nes jos padeda suprasti, kaip kasdien turėtume elgtis vienas su kitu, ir tai leidžia sutelkti dėmesį į kitas užduotis. Tačiau stenkitės, kad normų laikymasis netaptų neigiamu reiškiniu, stabdančiu ir žlugdančiu iniciatyvas bei naujoves, neleidžiančiu grupei žengti į priekį.

Nemanykite, kad komandoje kilus konfliktui, būtinai turite jį tučtuojau išspręsti. Konfliktai būdingi pačiai grupės koncepcijai, ir jei grupė iš konflikto pasimokyti, ji negali tobulėti. Kai iškilusių problemų negalima išspręsti įprastais būdais ir kyla grėsmė komandai, patartina kviestis konsultantus. Mokymai gali padėti komandoms išmokti naudotis informacija, atidžiai klausytis, stebėti neverbalinį elgesį, nustatyti veiksmingą grįžtamąjį ryšį su individais.

Jei norite kuo geriau išnaudoti žmonių sugebėjimus, turite pažinti kiekvieną grupės narį, suvokti, kaip keičiasi jo elgesys, kaip jis reaguoja į įvairias grupės plėtros etapus, kokia jo padėtis grupėje, kokie jo santykiai su kitais nariais. Norite ar ne, kiekvienas komandos narys turi komandoje savo statusą, kurį paprastai lemia ne oficialios komandos nario pareigos, bet teigiamas ar neigiamas kolektyvo įvertinimas.

Žymos